LỐC ĐỀ WAVE BẠC (11341KFL710) Sản phẩm
Tên LỐC ĐỀ WAVE BẠC
11341KFL710
Loại Tiêu chuẩn
Phân loại ĐỒ MÁY
Danh mục XE SỐ
Danh mục con WAVE ALPHA
Giá VNĐ 240,000
Đơn vị CÁI (CAI)

Tính năng