DÂY ĐIỆN SƯỜN WAVE (32100KRSW20) Sản phẩm
Tên DÂY ĐIỆN SƯỜN WAVE
32100KRSW20
Loại Tiêu chuẩn
Phân loại ĐỒ ĐIỆN
Danh mục XE SỐ
Danh mục con WAVE ALPHA
Giá VNĐ 363,000
Đơn vị CÁI (CAI)

Tính năng