BỘ ÁO FUTURE 110 XANH NGỌC (AOKFL890NGOC) Sản phẩm
Tên BỘ ÁO FUTURE 110 XANH NGỌC
AOKFL890NGOC
Loại Combo
Phân loại ĐỒ NHỰA
Danh mục XE SỐ
Danh mục con FUTURE 110
Giá VNĐ 2,121,000
Khuyến mãiVNĐ 2,050,000 (12/12/2019 - 12/12/2019)
Đơn vị
Combo Items
Tên sản phẩm Số lượng
SET IL,TAIL COV B154M (83700KFL830ZA) 1
PLATE L SD NH146M (83650KFL890ZA) 1
PLATE R SDNH146M (83550KFL890ZA) 1
SET IL,L SD COV B154 (83450KFL890ZA) 1
SET IL,R SD COV B154 (83400KFL890ZA) 1
FENDER,REAR (80100KFL890) 1
SET IL,R BD COV B154 (64650KFL830ZB) 1
SET IL,R BD COV B154 (64600KFL830ZB) 1
SHLD,L LEG B154M (64440KFL890ZA) 1
SHLD,R LEG B154M (64430KFL890ZA) 1
COV R M/P SDB154M (64400KFL890ZA) 1
COV CENTER NH158R (64350KFL890ZA) 1
COV MPNH158R (64320KFL710ZA) 1
SET IL FR TOP COV B154 (64300KFL830ZB) 1
COV L FR FORK B154M (61400KFL890ZA) 1
COV R FR FORK B154M (61200KFL890ZA) 1
FEND FR B154M (61100KFL890ZA) 1
COV HDL RR B154M (53206KFL890ZA) 1
COV HDL FR B154M (53205KFL890ZA) 1

Tính năng