BỘ ÁO FUTURE 110 XÁM LÔNG CHUỘT (AOKFLGHI183) Sản phẩm
Tên BỘ ÁO FUTURE 110 XÁM LÔNG CHUỘT
AOKFLGHI183
Loại Combo
Phân loại ĐỒ NHỰA
Danh mục XE SỐ
Danh mục con FUTURE 110
Giá VNĐ 2,110,000
Khuyến mãiVNĐ 2,050,000 (12/12/2019 - 12/12/2019)
Đơn vị
Combo Items
Tên sản phẩm Số lượng
SET IL,TAIL COV YR183M (83700KFL830ZD) 1
PLATE L SD NH146M (83650KFL890ZA) 1
PLATE R SDNH146M (83550KFL890ZA) 1
SET IL,L SD COV YR183 (83450KFL890ZB) 1
SET IL,R SD COV YR183 (83400KFL890ZB) 1
FENDER,REAR (80100KFL890) 1
SET IL,R BD COV YR183 (64650KFL830ZC) 1
SET IL,R BD COV YR183 (64600KFL830ZC) 1
SHLD,L LEG YR183M (64440KFL890ZC) 1
SHLD,R LEG YR183M (64430KFL890ZC) 1
COV R M/P SD YR183M (64400KFL890ZC) 1
COV CENTER NH158R (64350KFL890ZA) 1
COV MPNH158R (64320KFL710ZA) 1
SET IL FR TOP COV YR183 (64300KFL830ZC) 1
COV L FR FORK YR183M (61400KFL890ZC) 1
COV R FR FORK YR183M (61200KFL890ZC) 1
FEND FR YR183M (61100KFL890ZC) 1
COV HDL RR YR183M (53206KFL890ZC) 1
COV HDL FR YR183M (53205KFL890ZC) 1

Tính năng