BỘ ÁO FUTURE 110 ĐỎ ĐEN (AOKFL720DO) Sản phẩm
Tên BỘ ÁO FUTURE 110 ĐỎ ĐEN
AOKFL720DO
Loại Combo
Phân loại ĐỒ NHỰA
Danh mục XE SỐ
Danh mục con FUTURE 110
Giá VNĐ 2,157,000
Khuyến mãiVNĐ 2,150,000 (12/12/2019 - 12/12/2019)
Đơn vị
Combo Items
Tên sản phẩm Số lượng
PLATE L SD NH146M (83650KFL890ZA) 1
PLATE R SDNH146M (83550KFL890ZA) 1
SET IL,L SD COV R161P (83450KFL720ZB) 1
SET IL,R SD COV R161P (83400KFL720ZB) 1
FENDER,REAR (80100KFL890) 1
SET IL,R BD COV R161P (64650KFL720ZB) 1
SET IL,R BD COV R161P (64600KFL720ZB) 1
SET IL,R LEG SHD R161P (64470KFL720ZB) 1
SET IL,R LEG SHD R161P (64460KFL720ZB) 1
COV R M/P SD NH359M (64400KFL890ZH) 1
COV CENTER NH158R (64350KFL890ZA) 1
COV MPNH158R (64320KFL710ZA) 1
SET IL FR TOP COV R161P (64300KFL720ZB) 1
COV L FR FORK R161P (61400KFL890ZJ) 1
COV R FR FORK R161P (61200KFL890ZJ) 1
FEND FR R161P (61100KFL890ZJ) 1
COV HDL RR NH359M (53206KFL890ZH) 1
COV HDL FR R161P (53205KFL890ZJ) 1

Tính năng